Monthly Archives: Kwiecień 2015

Czy IK działa w imieniu Zamawiającego?

Przy reali­za­cji inwe­sty­cji w opar­ciu o Warunki Kon­trak­towe FIDIC powstaje czę­sto spór DSCN2205doty­czący roli IK. Spór ten doty­czy czę­sto sytu­acji w któ­rych Zama­wia­jący ocze­kuje od Inży­niera okre­ślo­nych dzia­łań w sto­sunku do Wyko­nawcy. Pod­sta­wowy argu­ment Zama­wia­ją­cego to: płacę, żądam. Panuje też powszechne prze­ko­na­nie, że IK wystę­puje w imie­niu Zama­wia­ją­cego stąd w każ­dym przy­padku powi­nien postę­po­wać zgod­nie z jego ocze­ki­wa­niami. Jak to jest naprawdę? Po któ­rej stro­nie bary­kady stoi Inży­nier? Rze­czy­wi­ście, posta­no­wie­nia ory­gi­nal­nej tre­ści WK FIDIC co do zasady lokują Inży­niera po stro­nie Zama­wia­ją­cego. Wynika to z defi­ni­cji Per­so­nelu Zama­wia­ją­cego zawar­tej w Słow­niku (kl. 1.1.2.6), jak i z tre­ści klau­zuli 3.1 zgod­nie z którą uważa się, że tam gdzie IK korzy­sta upraw­nień lub wypeł­nia obo­wiązki okre­ślone w Warun­kach Kon­traktu, wystę­puje on w imie­niu Zama­wia­ją­cego. Czy­taj dalej


Znaczenie klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]

Z mojego doświad­cze­nia zwią­za­nego ze sto­so­wa­niem WK FIDIC wynika, że nikt nie czyta Kon­traktu. Dosłow­nie. Mimo bar­dzo czę­sto roz­bu­do­wa­nego per­so­nelu Wyko­nawcy, Zama­wia­ją­cego i 2015-04-15 (60)Inży­niera Kon­traktu na pal­cach jed­nej ręki można zwy­kle poli­czyć osoby które sumien­nie przed roz­po­czę­ciem wyko­ny­wa­nia swo­ich obo­wiąz­ków usiądą z ołów­kiem czy zakre­śla­czem w ręku i prze­czy­tają w cało­ści Kon­trakt. Skut­kiem tego jest czę­sto sytu­acja w któ­rej Wyko­nawca wyko­nuje inne zobo­wią­za­nie niż okre­ślone w Kontr­ak­cie. Rodzi to dal­sze nega­tywne (szcze­gól­nie dla Zama­wia­ją­cego) kon­se­kwen­cje, iden­ty­fi­ko­wane (nie­stety) dopiero na eta­pie kon­troli pore­ali­za­cy­nych. Na domiar złego zda­rza się, że osoby peł­niący klu­czowe funk­cje na Kontr­ak­cie nie znają posta­no­wień Warun­ków Ogól­nych (w końcu typo­wych dla wszyst­kich Kon­trak­tów). Ich wie­dza nie­rzadko bie­rze się wyłącz­nie ze strzęp­ków infor­ma­cji, które pamię­tają ze szko­leń z WK FIDIC. Czy­taj dalej


Do Sądu po rozstrzygnięciu IK i Komisji Rozjemczej

Na tle roz­strzy­ga­nia spo­rów w umo­wie o roboty budow­lane oparte o Warunki Kon­trak­towe FIDIC powstaje zawsze wiele pro­ble­mów. Jed­nym z nich jest odpo­wiedź na DSCN2132pyta­nie czy wie­lo­eta­powa pro­ce­dura opi­sana w Żół­tej lub Czer­wo­nej Książce jest dla Stron wią­żąca. Innymi słowy czy Strona może skie­ro­wać sprawę do sądu (powszech­nego lub polu­bow­nego – w zależ­no­ści od dal­szych posta­no­wień Warun­ków Kon­traktu) bez wyczer­pa­nia tej pro­ce­dury? Czy sąd odrzuci tak spo­rzą­dzony pozew trak­tu­jąc pomi­nię­cie poszcze­gól­nych eta­pów roz­wią­za­nia sporu okre­ślo­nych w WK FIDIC jako prze­szkodę pro­ce­sową? Odpo­wiedź nie­stety nie jest jed­no­znaczna (wiem, sam bar­dzo nie lubię takich odpo­wie­dzi), ale lite­ra­tura przed­miotu jest raczej za opcją obo­wiąz­ko­wego wyczer­pa­nia pro­ce­dur FIDIC przed skie­ro­wa­niem sprawy do sądu. W ostat­nim cza­sie SN w jed­nej ze spraw miał kolejną szansę wypo­wie­dzieć się w tema­cie (IV CSK 443/14, wyrok SN z 19 marca 2015 r.). Czy­taj dalej


Polecenie Zmiany Kontraktu

Klau­zula 3.3 WK FIDIC sta­nowi, że Inży­nier Kon­traktu może wyda­wać Wyko­nawcy 2015-04-15 (67)pole­ce­nia konieczne do wyko­na­nia Robót oraz usu­nię­cia wad. Wyko­nawca ma obo­wią­zek zasto­so­wać się do pole­ceń wyda­nych przez Inży­niera lub jego upo­waż­nio­nego asy­stenta, przy czym jeżeli pole­ce­nie sta­nowi Zmianę, to ma zasto­so­wa­nie roz­dział 13 [Zmiany i korekty]. Z klau­zuli 13.1 dowia­du­jemy się, że Wyko­nawca wykona i będzie zwią­zany każdą Zmianą za wyjąt­kiem trzech przy­pad­ków, o któ­rych powia­domi on nie­zwłocz­nie Inży­niera, tj.: (i) Wyko­nawca nie może w danym cza­sie uzy­skać Dostaw, potrzeb­nych do wyko­na­nia Zmiany; (ii) Zmiana obniży bez­pie­czeń­stwo czy przy­dat­ność Robót; (iii) Zmiana będzie miała wypływ na speł­nie­nie Wykazu Gwa­ran­cji. Jed­nak nawet w powyż­szych sytu­acjach IK może odwo­łać, potwier­dzić lub zmie­nić swoje pole­ce­nie. Czy­taj dalej


Co z Protokołem odbioru?

Czy w umo­wie o roboty budow­lane opar­tej o Warunki Kon­trak­towe FIDIC konieczne jest DSCN2208spo­rzą­dze­nie Pro­to­kołu odbioru koń­co­wego robót? Uważna lek­tura klau­zuli 10.1 Warun­ków Ogól­nych pozwala jed­no­znacz­nie stwier­dzić, że nie ma tam mowy o żad­nym Pro­to­kole odbioru. Wyko­nawca po zakoń­cze­niu Robót (lub tuż przed) składa Inży­nie­rowi wnio­sek o wyda­nie Świa­dec­twa Prze­ję­cia. IK w ter­mi­nie 28 dni wydaje Świa­dec­two, albo odma­wia jego wyda­nia z poda­niem uza­sad­nie­nia. I na tym w zasa­dzie nale­ża­łoby zakoń­czyć. Pro­to­kół odbioru koń­co­wego (wbrew nie­któ­rym sądom) nie jest rów­nież wyma­gany przez obo­wią­zu­jące prze­pisy prawa budow­la­nego. Pro­to­kołu Nie musimy go także załą­czać do wnio­sku o pozwo­le­nie na użyt­ko­wa­nie obiektu (choć cza­sami PINB bez­praw­nie żąda od nas takiego doku­mentu). Wydaje się więc, że o ile nie zmo­dy­fi­ko­wa­li­śmy sobie klau­zuli 10.1 w Szcze­gól­nych Warun­kach Kon­traktu, Pro­to­kół odbioru koń­co­wego nie jest konieczny, a wystar­cza­ją­cym doku­men­tem potwier­dza­ją­cym zakoń­cze­nie prac i goto­wość obiektu do użyt­ko­wa­nia jest w sto­sunku mię­dzy Stro­nami Kon­traktu Świa­dec­two Prze­ję­cia wyda­wane przez Inży­niera Kon­traktu. Czy­taj dalej


FIDIC nie jest prawem

Od jakie­goś wpisu trzeba zacząć. Pomy­śla­łem, że zacznę od podzie­le­nia się z Wami oceną powtarz2015-03-02 (30)anego czę­sto slo­ganu: FIDIC nie jest pra­wem. Zwrot ten, jak­kol­wiek czę­sto uży­wany w prak­tyce w róż­nego rodzaju roz­mo­wach (począw­szy od luź­nej poga­danki, zakoń­czyw­szy na poważ­nych nego­cja­cjach o duże pie­nią­dze) oczy­wi­ście jest pozba­wiony głęb­szego sensu. Jest prze­cież jasne, że Warunki Kon­trak­towe nie są pra­wem (w rozu­mie­niu powszech­nie obo­wią­zu­ją­cego prawa). Żaden obo­wią­zu­jący akt prawny (kra­jowy czy wspól­no­towy) sta­no­wiący źró­dło prawa nie zobo­wią­zuje pod­mioty uczest­ni­czące w Czy­taj dalej