Monthly Archives: kwiecień 2015

Czy IK działa w imieniu Zamawiającego?

Przy realizacji inwestycji w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC powstaje często spór DSCN2205dotyczący roli IK. Spór ten dotyczy często sytuacji w których Zamawiający oczekuje od Inżyniera określonych działań w stosunku do Wykonawcy. Podstawowy argument Zamawiającego to: płacę, żądam. Panuje też powszechne przekonanie, że IK występuje w imieniu Zamawiającego stąd w każdym przypadku powinien postępować zgodnie z jego oczekiwaniami. Jak to jest naprawdę? Po której stronie barykady stoi Inżynier? Rzeczywiście, postanowienia oryginalnej treści WK FIDIC co do zasady lokują Inżyniera po stronie Zamawiającego. Wynika to z definicji Personelu Zamawiającego zawartej w Słowniku (kl. 1.1.2.6), jak i z treści klauzuli 3.1 zgodnie z którą uważa się, że tam gdzie IK korzysta uprawnień lub wypełnia obowiązki określone w Warunkach Kontraktu, występuje on w imieniu Zamawiającego. Czytaj dalej


Znaczenie klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]

Z mojego doświadczenia związanego ze stosowaniem WK FIDIC wynika, że nikt nie czyta Kontraktu. Dosłownie. Mimo bardzo często rozbudowanego personelu Wykonawcy, Zamawiającego i 2015-04-15 (60)Inżyniera Kontraktu na palcach jednej ręki można zwykle policzyć osoby które sumiennie przed rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków usiądą z ołówkiem czy zakreślaczem w ręku i przeczytają w całości Kontrakt. Skutkiem tego jest często sytuacja w której Wykonawca wykonuje inne zobowiązanie niż określone w Kontrakcie. Rodzi to dalsze negatywne (szczególnie dla Zamawiającego) konsekwencje, identyfikowane (niestety) dopiero na etapie kontroli porealizacynych. Na domiar złego zdarza się, że osoby pełniący kluczowe funkcje na Kontrakcie nie znają postanowień Warunków Ogólnych (w końcu typowych dla wszystkich Kontraktów). Ich wiedza nierzadko bierze się wyłącznie ze strzępków informacji, które pamiętają ze szkoleń z WK FIDIC. Czytaj dalej


Do Sądu po rozstrzygnięciu IK i Komisji Rozjemczej

Na tle rozstrzygania sporów w umowie o roboty budowlane oparte o Warunki Kontraktowe FIDIC powstaje zawsze wiele problemów. Jednym z nich jest odpowiedź na DSCN2132pytanie czy wieloetapowa procedura opisana w Żółtej lub Czerwonej Książce jest dla Stron wiążąca. Innymi słowy czy Strona może skierować sprawę do sądu (powszechnego lub polubownego – w zależności od dalszych postanowień Warunków Kontraktu) bez wyczerpania tej procedury? Czy sąd odrzuci tak sporządzony pozew traktując pominięcie poszczególnych etapów rozwiązania sporu określonych w WK FIDIC jako przeszkodę procesową? Odpowiedź niestety nie jest jednoznaczna (wiem, sam bardzo nie lubię takich odpowiedzi), ale literatura przedmiotu jest raczej za opcją obowiązkowego wyczerpania procedur FIDIC przed skierowaniem sprawy do sądu. W ostatnim czasie SN w jednej ze spraw miał kolejną szansę wypowiedzieć się w temacie (IV CSK 443/14, wyrok SN z 19 marca 2015 r.). Czytaj dalej


Polecenie Zmiany Kontraktu

Klauzula 3.3 WK FIDIC stanowi, że Inżynier Kontraktu może wydawać Wykonawcy 2015-04-15 (67)polecenia konieczne do wykonania Robót oraz usunięcia wad. Wykonawca ma obowiązek zastosować się do poleceń wydanych przez Inżyniera lub jego upoważnionego asystenta, przy czym jeżeli polecenie stanowi Zmianę, to ma zastosowanie rozdział 13 [Zmiany i korekty]. Z klauzuli 13.1 dowiadujemy się, że Wykonawca wykona i będzie związany każdą Zmianą za wyjątkiem trzech przypadków, o których powiadomi on niezwłocznie Inżyniera, tj.: (i) Wykonawca nie może w danym czasie uzyskać Dostaw, potrzebnych do wykonania Zmiany; (ii) Zmiana obniży bezpieczeństwo czy przydatność Robót; (iii) Zmiana będzie miała wypływ na spełnienie Wykazu Gwarancji. Jednak nawet w powyższych sytuacjach IK może odwołać, potwierdzić lub zmienić swoje polecenie. Czytaj dalej


Co z Protokołem odbioru?

Czy w umowie o roboty budowlane opartej o Warunki Kontraktowe FIDIC konieczne jest DSCN2208sporządzenie Protokołu odbioru końcowego robót? Uważna lektura klauzuli 10.1 Warunków Ogólnych pozwala jednoznacznie stwierdzić, że nie ma tam mowy o żadnym Protokole odbioru. Wykonawca po zakończeniu Robót (lub tuż przed) składa Inżynierowi wniosek o wydanie Świadectwa Przejęcia. IK w terminie 28 dni wydaje Świadectwo, albo odmawia jego wydania z podaniem uzasadnienia. I na tym w zasadzie należałoby zakończyć. Protokół odbioru końcowego (wbrew niektórym sądom) nie jest również wymagany przez obowiązujące przepisy prawa budowlanego. Protokołu Nie musimy go także załączać do wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu (choć czasami PINB bezprawnie żąda od nas takiego dokumentu). Wydaje się więc, że o ile nie zmodyfikowaliśmy sobie klauzuli 10.1 w Szczególnych Warunkach Kontraktu, Protokół odbioru końcowego nie jest konieczny, a wystarczającym dokumentem potwierdzającym zakończenie prac i gotowość obiektu do użytkowania jest w stosunku między Stronami Kontraktu Świadectwo Przejęcia wydawane przez Inżyniera Kontraktu. Czytaj dalej


FIDIC nie jest prawem

Od jakiegoś wpisu trzeba zacząć. Pomyślałem, że zacznę od podzielenia się z Wami oceną powtarz2015-03-02 (30)anego często sloganu: FIDIC nie jest prawem. Zwrot ten, jakkolwiek często używany w praktyce w różnego rodzaju rozmowach (począwszy od luźnej pogadanki, zakończywszy na poważnych negocjacjach o duże pieniądze) oczywiście jest pozbawiony głębszego sensu. Jest przecież jasne, że Warunki Kontraktowe nie są prawem (w rozumieniu powszechnie obowiązującego prawa). Żaden obowiązujący akt prawny (krajowy czy wspólnotowy) stanowiący źródło prawa nie zobowiązuje podmioty uczestniczące w Czytaj dalej