Author Archives: Krzysztof Bień

Odbiory robót budowlanych i możliwości ich kontroli – SEMINARIUM

Miło mi poinformować, że wraz z Panem Pawłem Zejerem i Panią Mirelą Korsak – Koledzińską zostałem zaproszony przsafe_imageez Fundację im. Stefana Batorego do uczestnictwa w seminarium pt. „Odbiory robót budowlanych i możliwości ich kontroli”, które odbędzie się 27 kwietnia 2021 r. w godzinach 11.00 – 13.00. Seminarium będzie transmitowane na profilach Fundacji im. Stefana Batorego na Facebooku i YouTube oraz na kanale YouTube Paktu Uczciwości. Szczegóły w linku poniżej. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych. PRZEJDŹ DO SEMINIARIUM


Dlaczego roszczenia Zamawiającego składa Inżynier?

W nawiązaniu do poprzedniego maila należy jeszcze zwrócić uwagę na modyfikację klauzuli 2.5 Warunków Kontraktu wprowadzaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W modyfikacji tej powiadomienia o roszczeniu Zamawiającego może składać również Inżynier. Dość kuriozalna sytuacja w której Inżynier sam formułuje powiadomienie o roszczeniu Zamawiającego, a następnie ma uzgodnić z obiema Stronami sposób rozwiązania lub (ja jeśli to się nie uda) wydać obiektywnie ustalenie (określenie). No, ale co Zamawiający ma się męczyć. W końcu wynajął Inżyniera.


Bezstronność Inżyniera Kontraktu

Inżynier Kontraktu działający zgodnie z procedurami FIDIC to tzw. bezstronny kontroler. Prawo budowlane nie zawiera pojęcia Inżyniera Kontraktu. Funkcja ta została wprowadzona przez wooden-judge-hammer-in-law-office-picjumbo-comMiędzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (skrót z jęz. francuskiego FIDIC) w związku z wejściem Polski do UE. Jak wynika z warunków FIDIC, Inżynier Kontraktu ma być niezależny i działać bezstronnie, bez względu na stosunek prawny łączący go z inwestorem. Mimo pośredniczenia we wszystkich umowach zawieranych między inwestorem a wykonawcą Inżynier Kontraktu nigdy nie może być stroną. Powinien zadbać o to, aby w umowach między inwestorem i wykonawcą istniała równowaga obowiązków oraz korzyści.

Powyższy cytat, to nie żaden fragment konferencji poświęconej WK FIDIC, a teza orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej w wyroku z dnia 21 listopada 2018 r (KIO 2322/18).  Czy wszyscy podzielają stanowisko Izby?


Za niejasności w Kontrakcie odpowiada Zamawiający

W umowach o roboty budowlane opartych na procedurach FIDIC stanowiących jednocześnie 2015-04-15 (54)zamówienie publiczne Zamawiający ma obowiązek jednoznacznego i precyzyjnego odpisu przedmiotu zamówienia. Wynika to wprost z art. 29 ust. 1 pzp. Obowiązek szczególnie starannego przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz pozostałych dokumentów przetargowych podkreślał wielokrotnie Sąd Najwyższy, m.in. w wyroku z 27 marca 2000 r., III CKN 629/98, OSNC 2000, Nr 9, poz. 173. W innym wyroku Sąd Najwyższy przypomina że „wątpliwości interpretacyjne, które nie dają się usunąć w drodze ogólnych dyrektyw wykładni oświadczeń woli, powinny być rozstrzygnięte na niekorzyść strony, która zredagowała tekst je wywołujący (in dubio contra proferentem). Czytaj dalej


Czy Przedstawiciel Wykonawcy powinien mieć uprawnienia budowlane?

Czy Przedstawiciel Wykonawcy powinien mieć uprawnienia budowlane? Zgodnie z definicją określoną w klauzu2015-04-15 (89)li 1.1.2.5 „Przedstawiciel Wykonawcy” to osoba która zgodnie z klauzulą 4.3 działa w imieniu Wykonawcy. Klauzula 4.3 uzupełnia, że Wykonawca winien przekazać Przedstawicielowi Wykonawcy uprawnienia konieczne do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie Kontraktu. Przedstawiciel Wykonawcy ma poświęcić „cały swój czas” (sic!) kierowaniu wypełnieniem Kontraktu przez Wykonawcę. Tłumaczenie z oryginału jest wierne, zatem nie ma się co czepiać, że urlopu nie będzie. W klauzuli nie ma żadnych wymagań w zakresie doświadczenia i umiejętności poza znajomością biegłego władania językiem Kontraktu. Czytaj dalej


Zakres kompetencji Inżyniera Kontraktu

Ciekawy wyrok wydał swego czasu Sąd Najwyższy w sprawie w której strony toczyły spór o zakres kompetencji Inżyniera Kontraktu. W architecture-black-and-white-building-4403stanie faktycznym sprawy podwykonawca w umowie o roboty budowlane sporządzonej na bazie procedur FIDIC (Czerwona Książka) domagał się bezpośredniej zapłaty od inwestora za wykonane przez siebie roboty. Inwestor podniósł, że podwykonawca nie został mu zgłoszony, zatem nie zostały wypełnione przesłanki odpowiedzialności solidarnej z art. 647’1 kc (w ówczesnym stanie prawnym). Podwykonawca podnosił, że został on zgłoszony Inżynierowi Kontraktu, a ten przecież działa w imieniu inwestora. Sąd pierwszej i drugiej instancji stanął (nie wiedzieć czemu) po stronie inwestora. Czytaj dalej


Od początku do końca Kontraktu

W postępowaniach przetargowych pojawia się w ostatnim czasie nader często punktowane kryterium oceny ofert odnoszące się do Personelu Wykonawcy zamierzającego złożyć ofertę, a Processed with VSCOcam with lv02 presetdotyczącego pełnienie funkcji od początku do końca Kontraktu. Niestety równie często Zamawiający nie precyzuje lub precyzuje bardzo niestarannie co należy rozumieć pod pojęciem „początku” i „końca” Kontraktu. A ma to spore znaczenie, bo wariantów znaczenia wymienionych pojęć może być kilka. Weźmy na ten przykład Przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w klauzuli 1.1.2.5 i klauzuli 4.3 WK FIDIC. W oryginalnych procedurach FIDIC (tj. Warunkach Ogólnych) Przedstawiciel Wykonawcy albo jest wyznaczony w Kontrakcie, albo wyznaczony przez Wykonawcę po jego podpisaniu. Jeśli nie jest wyznaczony w Kontrakcie, to klauzula 4.3 wymaga aby był zgłoszony Zamawiającemu przed Datą Rozpoczęcia. A Datę Rozpoczęcia według założeń autorów procedur FIDIC wyznacza Inżynier nie później niż w terminie 42 dni od otrzymania przez Wykonawcę Listu Zatwierdzającego (tj. dokumentu potwierdzającego przyjęcie przez Zamawiającego oferty Wykonawcy).

Czytaj dalej


Tłumaczenie FIDIC na język polski cz. 4

Dziś będzie znowu tłumaczenie FIDIC, a w zasadzie jednego z fragmentów pierwowzoru Warunków Online language translationKontraktowych na język polski. Na końcu klauzuli 11.9 Warunków Kontraktu (Żółta i Czerwona Książka) jest w oryginale taki fragment:

Only the Performance Certificate shall be deemed to constitute acceptance of the Works.

W krajowej wersji fragment przetłumaczono:

Świadectwo Wykonania będzie jedynym dokumentem potwierdzającym przejecie Robót.

Uwagę przykuwa oczywiście tłumaczenie słowa acceptance. Literówka? Chyba jednak nie.


Rozwiązywanie sporów w procedurach FIDIC

W koncepcji autorów pierwowzoru Warunków Kontraktowych FIDIC rozwiązywanie sporów w procedurach FIDIC pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest wielostopniowe. W pierwszej kolejności instytucją arm-wrestling-bar-bet-44171rozstrzygającą jest Inżynier Kontraktu na podstawie klauzuli 3.5 WK. Ma on dokonać w przypadkach spornych wiążących „ustaleń” (w nowszej wersji tłumaczenia) lub „określeń (w starszej wersji tłumaczenia). Oczywiście podstawowym mankamentem Inżyniera jako podmiotu wydającego werdykt jest uzależnienie finansowe od Zamawiającego. Będzie miał on zatem duży ból głowy we wszystkich przypadkach w których będzie musiał zdecydować na niekorzyść finansującego. Od rozstrzygnięcia Inżyniera możemy zatem odwołać się do Komisji Rozjemczej (klauzula 20.2 WK). Komisja Rozjemcza finansowana jest w połowie przez każdą ze Stron, zatem jej wiarygodność jest już znacznie większa. Komisja składa się od jednej do trzech osób, zatem w zależności od skali sporu, wartości Kontraktu i możliwości finansowych Stron można odpowiednio dostosować gremium Komisji.

Czytaj dalej


Warunki Szczególne Kontraktu

Dziś będzie krótko o tym jak nie redagować postanowień Warunków Szczególnych w procedurach FIDIC. Analizuję właśnie na prośbę Klienta Warunki Szczególne do jednego z kontraktów drogowych. Natrafiłem na bardzo ciekawy zwrot: „Subklauzula 17.5 [Prawa do własności intelektualnej i przemysłowej] nie ma zastosowania do Subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie].”. Ciekawe co autor miał na myśli. Co Państwo myślą? Pozdrawiam.