Author Archives: Krzysztof Bień

Dlaczego roszczenia Zamawiającego składa Inżynier?

W nawią­za­niu do poprzed­niego maila należy jesz­cze zwró­cić uwagę na mody­fi­ka­cję klau­zuli 2.5 Warun­ków Kon­traktu wpro­wa­dzaną przez Gene­ralną Dyrek­cję Dróg Kra­jo­wych i Auto­strad. W mody­fi­ka­cji tej powia­do­mie­nia o rosz­cze­niu Zama­wia­ją­cego może skła­dać rów­nież Inży­nier. Dość kurio­zalna sytu­acja w któ­rej Inży­nier sam for­mu­łuje powia­do­mie­nie o rosz­cze­niu Zama­wia­ją­cego, a następ­nie ma uzgod­nić z obiema Stro­nami spo­sób roz­wią­za­nia lub (ja jeśli to się nie uda) wydać obiek­tyw­nie usta­le­nie (okre­śle­nie). No, ale co Zama­wia­jący ma się męczyć. W końcu wyna­jął Inżyniera.


Bezstronność Inżyniera Kontraktu

Inży­nier Kon­traktu dzia­ła­jący zgod­nie z pro­ce­du­rami FIDIC to tzw. bez­stronny kon­tro­ler. Prawo budow­lane nie zawiera poję­cia Inży­niera Kon­traktu. Funk­cja ta została wpro­wa­dzona przez wooden-judge-hammer-in-law-office-picjumbo-comMię­dzy­na­ro­dową Fede­ra­cję Inży­nie­rów Kon­sul­tan­tów (skrót z jęz. fran­cu­skiego FIDIC) w związku z wej­ściem Pol­ski do UE. Jak wynika z warun­ków FIDIC, Inży­nier Kon­traktu ma być nie­za­leżny i dzia­łać bez­stron­nie, bez względu na sto­su­nek prawny łączący go z inwe­sto­rem. Mimo pośred­ni­cze­nia we wszyst­kich umo­wach zawie­ra­nych mię­dzy inwe­sto­rem a wyko­nawcą Inży­nier Kon­traktu nigdy nie może być stroną. Powi­nien zadbać o to, aby w umo­wach mię­dzy inwe­sto­rem i wyko­nawcą ist­niała rów­no­waga obo­wiąz­ków oraz korzyści.

Powyż­szy cytat, to nie żaden frag­ment kon­fe­ren­cji poświę­co­nej WK FIDIC, a teza orze­cze­nia Kra­jo­wej Izby Odwo­ław­czej w wyroku z dnia 21 listo­pada 2018 r (KIO 2322/18).  Czy wszy­scy podzie­lają sta­no­wi­sko Izby?


Za niejasności w Kontrakcie odpowiada Zamawiający

W umo­wach o roboty budow­lane opar­tych na pro­ce­du­rach FIDIC sta­no­wią­cych jed­no­cze­śnie 2015-04-15 (54)zamó­wie­nie publiczne Zama­wia­jący ma obo­wią­zek jed­no­znacz­nego i pre­cy­zyj­nego odpisu przed­miotu zamó­wie­nia. Wynika to wprost z art. 29 ust. 1 pzp. Obo­wią­zek szcze­gól­nie sta­ran­nego przy­go­to­wa­nia spe­cy­fi­ka­cji istot­nych warun­ków zamó­wie­nia publicz­nego oraz pozo­sta­łych doku­men­tów prze­tar­go­wych pod­kre­ślał wie­lo­krot­nie Sąd Naj­wyż­szy, m.in. w wyroku z 27 marca 2000 r., III CKN 629/98, OSNC 2000, Nr 9, poz. 173. W innym wyroku Sąd Naj­wyż­szy przy­po­mina że „wąt­pli­wo­ści inter­pre­ta­cyjne, które nie dają się usu­nąć w dro­dze ogól­nych dyrek­tyw wykładni oświad­czeń woli, powinny być roz­strzy­gnięte na nie­ko­rzyść strony, która zre­da­go­wała tekst je wywo­łu­jący (in dubio con­tra pro­fe­ren­tem). Czy­taj dalej


Czy Przedstawiciel Wykonawcy powinien mieć uprawnienia budowlane?

Czy Przed­sta­wi­ciel Wyko­nawcy powi­nien mieć upraw­nie­nia budow­lane? Zgod­nie z defi­ni­cją okre­śloną w klauzu2015-04-15 (89)li 1.1.2.5 „Przed­sta­wi­ciel Wyko­nawcy” to osoba która zgod­nie z klau­zulą 4.3 działa w imie­niu Wyko­nawcy. Klau­zula 4.3 uzu­peł­nia, że Wyko­nawca winien prze­ka­zać Przed­sta­wi­cie­lowi Wyko­nawcy upraw­nie­nia konieczne do dzia­ła­nia w imie­niu Wyko­nawcy w zakre­sie Kon­traktu. Przed­sta­wi­ciel Wyko­nawcy ma poświę­cić „cały swój czas” (sic!) kie­ro­wa­niu wypeł­nie­niem Kon­traktu przez Wyko­nawcę. Tłu­ma­cze­nie z ory­gi­nału jest wierne, zatem nie ma się co cze­piać, że urlopu nie będzie. W klau­zuli nie ma żad­nych wyma­gań w zakre­sie doświad­cze­nia i umie­jęt­no­ści poza zna­jo­mo­ścią bie­głego wła­da­nia języ­kiem Kon­traktu. Czy­taj dalej


Zakres kompetencji Inżyniera Kontraktu

Cie­kawy wyrok wydał swego czasu Sąd Naj­wyż­szy w spra­wie w któ­rej strony toczyły spór o zakres kom­pe­ten­cji Inży­niera Kon­traktu. W architecture-black-and-white-building-4403sta­nie fak­tycz­nym sprawy pod­wy­ko­nawca w umo­wie o roboty budow­lane spo­rzą­dzo­nej na bazie pro­ce­dur FIDIC (Czer­wona Książka) doma­gał się bez­po­śred­niej zapłaty od inwe­stora za wyko­nane przez sie­bie roboty. Inwe­stor pod­niósł, że pod­wy­ko­nawca nie został mu zgło­szony, zatem nie zostały wypeł­nione prze­słanki odpo­wie­dzial­no­ści soli­dar­nej z art. 647’1 kc (w ówcze­snym sta­nie praw­nym). Pod­wy­ko­nawca pod­no­sił, że został on zgło­szony Inży­nie­rowi Kon­traktu, a ten prze­cież działa w imie­niu inwe­stora. Sąd pierw­szej i dru­giej instan­cji sta­nął (nie wie­dzieć czemu) po stro­nie inwe­stora. Czy­taj dalej


Od początku do końca Kontraktu

W postę­po­wa­niach prze­tar­go­wych poja­wia się w ostat­nim cza­sie nader czę­sto punk­to­wane kry­te­rium oceny ofert odno­szące się do Per­so­nelu Wyko­nawcy zamie­rza­ją­cego zło­żyć ofertę, a Processed with VSCOcam with lv02 presetdoty­czą­cego peł­nie­nie funk­cji od początku do końca Kon­traktu. Nie­stety rów­nie czę­sto Zama­wia­jący nie pre­cy­zuje lub pre­cy­zuje bar­dzo nie­sta­ran­nie co należy rozu­mieć pod poję­ciem „początku” i „końca” Kon­traktu. A ma to spore zna­cze­nie, bo warian­tów zna­cze­nia wymie­nio­nych pojęć może być kilka. Weźmy na ten przy­kład Przed­sta­wi­ciela Wyko­nawcy, o któ­rym mowa w klau­zuli 1.1.2.5 i klau­zuli 4.3 WK FIDIC. W ory­gi­nal­nych pro­ce­du­rach FIDIC (tj. Warun­kach Ogól­nych) Przed­sta­wi­ciel Wyko­nawcy albo jest wyzna­czony w Kontr­ak­cie, albo wyzna­czony przez Wyko­nawcę po jego pod­pi­sa­niu. Jeśli nie jest wyzna­czony w Kontr­ak­cie, to klau­zula 4.3 wymaga aby był zgło­szony Zama­wia­ją­cemu przed Datą Roz­po­czę­cia. A Datę Roz­po­czę­cia według zało­żeń auto­rów pro­ce­dur FIDIC wyzna­cza Inży­nier nie póź­niej niż w ter­mi­nie 42 dni od otrzy­ma­nia przez Wyko­nawcę Listu Zatwier­dza­ją­cego (tj. doku­mentu potwier­dza­ją­cego przy­ję­cie przez Zama­wia­ją­cego oferty Wykonawcy).

Czy­taj dalej


Tłumaczenie FIDIC na język polski cz. 4

Dziś będzie znowu tłu­ma­cze­nie FIDIC, a w zasa­dzie jed­nego z frag­men­tów pier­wo­wzoru Warun­ków Online language translationKon­trak­to­wych na język pol­ski. Na końcu klau­zuli 11.9 Warun­ków Kon­traktu (Żółta i Czer­wona Książka) jest w ory­gi­nale taki fragment:

Only the Per­for­mance Cer­ti­fi­cate shall be deemed to con­sti­tute accep­tance of the Works.

W kra­jo­wej wer­sji frag­ment przetłumaczono:

Świa­dec­two Wyko­na­nia będzie jedy­nym doku­men­tem potwier­dza­ją­cym prze­je­cie Robót.

Uwagę przy­kuwa oczy­wi­ście tłu­ma­cze­nie słowa accep­tance. Lite­rówka? Chyba jed­nak nie.


Rozwiązywanie sporów w procedurach FIDIC

W kon­cep­cji auto­rów pier­wo­wzoru Warun­ków Kon­trak­to­wych FIDIC roz­wią­zy­wa­nie spo­rów w pro­ce­du­rach FIDIC pomię­dzy Zama­wia­ją­cym a Wyko­nawcą jest wie­lo­stop­niowe. W pierw­szej kolej­no­ści insty­tu­cją arm-wrestling-bar-bet-44171roz­strzy­ga­jącą jest Inży­nier Kon­traktu na pod­sta­wie klau­zuli 3.5 WK. Ma on doko­nać w przy­pad­kach spor­nych wią­żą­cych „usta­leń” (w now­szej wer­sji tłu­ma­cze­nia) lub „okre­śleń (w star­szej wer­sji tłu­ma­cze­nia). Oczy­wi­ście pod­sta­wo­wym man­ka­men­tem Inży­niera jako pod­miotu wyda­ją­cego wer­dykt jest uza­leż­nie­nie finan­sowe od Zama­wia­ją­cego. Będzie miał on zatem duży ból głowy we wszyst­kich przy­pad­kach w któ­rych będzie musiał zde­cy­do­wać na nie­ko­rzyść finan­su­ją­cego. Od roz­strzy­gnię­cia Inży­niera możemy zatem odwo­łać się do Komi­sji Roz­jem­czej (klau­zula 20.2 WK). Komi­sja Roz­jem­cza finan­so­wana jest w poło­wie przez każdą ze Stron, zatem jej wia­ry­god­ność jest już znacz­nie więk­sza. Komi­sja składa się od jed­nej do trzech osób, zatem w zależ­no­ści od skali sporu, war­to­ści Kon­traktu i moż­li­wo­ści finan­so­wych Stron można odpo­wied­nio dosto­so­wać gre­mium Komisji.

Czy­taj dalej


Warunki Szczególne Kontraktu

Dziś będzie krótko o tym jak nie reda­go­wać posta­no­wień Warun­ków Szcze­gól­nych w pro­ce­du­rach FIDIC. Ana­li­zuję wła­śnie na prośbę Klienta Warunki Szcze­gólne do jed­nego z kon­trak­tów dro­go­wych. Natra­fi­łem na bar­dzo cie­kawy zwrot: „Sub­klau­zula 17.5 [Prawa do wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej i prze­my­sło­wej] nie ma zasto­so­wa­nia do Sub­klau­zuli 1.10 [Prawa autor­skie].”. Cie­kawe co autor miał na myśli. Co Pań­stwo myślą? Pozdrawiam.


Urządzenia i Materiały na Terenie Budowy są własnością Zamawiającego

Czyje są Mate­riały i Urzą­dze­nia które Wyko­nawca dostar­czył na Teren Budowy w ramach DSC_0009Kon­traktu opar­tego o pro­ce­dury FIDIC? Wyda­wa­łoby się, że to wła­sność Wyko­nawcy, przy­naj­mniej dopóty, dopóki Zama­wia­jący za nie nie zapłaci. Nic bar­dziej myl­nego Zgod­nie z klau­zulą 7.7 Warun­ków Kon­trak­to­wych w ich ory­gi­nal­nym brzmie­niu Zama­wia­jący staje się wła­ści­cie­lem dostar­czo­nych przez Wyko­nawce Mate­ria­łów i Urzą­dzeń na Teren Budowy z chwilą gdy zostaną one dostar­czone na Teren Budowy lub z chwilą gdy Wyko­nawca nabę­dzie prawo do zapłaty za nie (w zależ­no­ści od tego które ze zda­rzeń nastąpi wcześniej).Zatem to co Wyko­nawca przy­wie­zie na Teren Budowy staje się wła­sno­ścią Zama­wia­ją­cego. Czy­taj dalej