SZKOLENIA

We współ­pracy z firmą HERMAN EDUCATION pro­wa­dzę szko­le­nia z tema­tyki Warun­ków Kon­trak­to­wych FIDIC. Szko­le­nia mają cha­rak­ter otwarty, zamknięty lub indy­wi­du­alny. Szcze­gó­łowy pro­gram szko­leń, ter­miny, pro­po­no­wana forma i ceny na stro­nie www.hermaneducation.pl.

Jeśli byliby Pań­stwo zain­te­re­so­wani szko­le­niem z pro­ce­dur FIDIC zapra­szam do bez­po­śred­niego kontaktu.

Krzysz­tof Bień
tel. 509 400 739
krzysztof.bien@op.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>