Monthly Archives: sierpień 2017

Kary umowne ustala Inżynier Kontraktu

Klauzula 8.7 Warunków Kontraktu (Żółta i Czerwona Książka) przewiduje, że w przypadku nie zakończenia przez Wykonawcę Robót w Czasie na Ukończenie Zamawiający jest uprawniony do buy-cash-coins-2116roszczenia finansowego w którym będzie domagał się zapłaty kar umownych. Roszczenie takie powinno zostać zgłoszone Inżynierowi na podstawie klauzuli 2.5 Warunków Kontraktu. Po wystąpieniu z takim roszczeniem przez Zamawiającego Inżynier podejmuje dalsze czynności na podstawie klauzuli 3.5 Warunków Kontraktu. Zatem najpierw podejmuje ze Stronami konsultacje i podejmuje próbę polubownego rozwiązania sporu. W przypadku niepowodzenia podejmuje wiążące „ustalenia” (w nowszej wersji tłumaczenia) lub „określenia (w starszej wersji tłumaczenia). Czytaj dalej