Monthly Archives: Sierpień 2017

Kary umowne ustala Inżynier Kontraktu

Klau­zula 8.7 Warun­ków Kon­traktu (Żółta i Czer­wona Książka) prze­wi­duje, że w przy­padku nie zakoń­cze­nia przez Wyko­nawcę Robót w Cza­sie na Ukoń­cze­nie Zama­wia­jący jest upraw­niony do buy-cash-coins-2116rosz­cze­nia finan­so­wego w któ­rym będzie doma­gał się zapłaty kar umow­nych. Rosz­cze­nie takie powinno zostać zgło­szone Inży­nie­rowi na pod­sta­wie klau­zuli 2.5 Warun­ków Kon­traktu. Po wystą­pie­niu z takim rosz­cze­niem przez Zama­wia­ją­cego Inży­nier podej­muje dal­sze czyn­no­ści na pod­sta­wie klau­zuli 3.5 Warun­ków Kon­traktu. Zatem naj­pierw podej­muje ze Stro­nami kon­sul­ta­cje i podej­muje próbę polu­bow­nego roz­wią­za­nia sporu. W przy­padku nie­po­wo­dze­nia podej­muje wią­żące „usta­le­nia” (w now­szej wer­sji tłu­ma­cze­nia) lub „okre­śle­nia (w star­szej wer­sji tłu­ma­cze­nia). Czy­taj dalej