Od początku do końca Kontraktu

W postępowaniach przetargowych pojawia się w ostatnim czasie nader często punktowane kryterium oceny ofert odnoszące się do Personelu Wykonawcy zamierzającego złożyć ofertę, a Processed with VSCOcam with lv02 presetdotyczącego pełnienie funkcji od początku do końca Kontraktu. Niestety równie często Zamawiający nie precyzuje lub precyzuje bardzo niestarannie co należy rozumieć pod pojęciem „początku” i „końca” Kontraktu. A ma to spore znaczenie, bo wariantów znaczenia wymienionych pojęć może być kilka. Weźmy na ten przykład Przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w klauzuli 1.1.2.5 i klauzuli 4.3 WK FIDIC. W oryginalnych procedurach FIDIC (tj. Warunkach Ogólnych) Przedstawiciel Wykonawcy albo jest wyznaczony w Kontrakcie, albo wyznaczony przez Wykonawcę po jego podpisaniu. Jeśli nie jest wyznaczony w Kontrakcie, to klauzula 4.3 wymaga aby był zgłoszony Zamawiającemu przed Datą Rozpoczęcia. A Datę Rozpoczęcia według założeń autorów procedur FIDIC wyznacza Inżynier nie później niż w terminie 42 dni od otrzymania przez Wykonawcę Listu Zatwierdzającego (tj. dokumentu potwierdzającego przyjęcie przez Zamawiającego oferty Wykonawcy).

Oczywiście w warunkach krajowych inwestycji oryginalne rozwiązania są najczęściej przemodelowane (a w zasadzie przewrócone nie wiedzieć czemu do góry nogami), nie mniej jednak już pobieżna analiza postanowień pierwowzoru pokazuje, że Przedstawiciel Wykonawcy nie musi być zaangażowany od „początku” Kontraktu. Ponadto owym „początkiem” może być zarówno podpisanie Aktu Umowy, wyznaczenie Daty Rozpoczęcia lub inne zdarzenie (np. akceptacja Przedstawiciela Wykonawcy przez Zamawiającego).

 

Nie lepiej przedstawia się próba uchwycenia „końca” Kontraktu. Bo kiedy Kontrakt się „kończy”? Z chwilą w której Zamawiający przejmuje Roboty do użytkowania (tj. z datą stwierdzoną przez Inżyniera Kontraktu w Świadectwie Przejęcia)? Z datą wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera? Ale przecież po przejęciu mamy Okres zgłaszania wad, niejednokrotnie Próby Eksploatacyjne, rozliczenie Kontraktu, a na koniec Świadectwo Wykonania. Po Świadectwie Wykonania jest jeszcze wniosek o ostateczne Świadectwo Płatności. Nadto klauzula 11.10 Warunków Kontraktowych przewiduje, że po wydaniu przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Wykonania Kontrakt pozostaje w mocy w zakresie niewypełnionych zobowiązań stron (o ile takie jeszcze są). Co prawda w praktyce po wydaniu przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia Personel Wykonawcy „zabiera zabawki” i przenosi się na inną budowę, nie mniej jednak z formalnego punktu widzenia Kontraktu nie jest zakończony. Dużo zależy również od tego w jakim stanie budowy Inżynier wydaje Świadectwo Przejęcia (bywa, że do zakończenia pozostaje jeszcze sporo prac). W każdym razie nie wiadomo do końca gdzie ten „koniec” Kontraktu.

 

Warto zatem aby Zamawiający jednoznacznie definiowali co rozumieją pod pojęciem „początku” i „końca” Kontraktu. W przed zdefiniowaniem tych pojęć dobrze się zastanowili czy tak zdefiniowane kryterium oceny ofert jest racjonalne.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *