Od początku do końca Kontraktu

W postę­po­wa­niach prze­tar­go­wych poja­wia się w ostat­nim cza­sie nader czę­sto punk­to­wane kry­te­rium oceny ofert odno­szące się do Per­so­nelu Wyko­nawcy zamie­rza­ją­cego zło­żyć ofertę, a Processed with VSCOcam with lv02 presetdoty­czą­cego peł­nie­nie funk­cji od początku do końca Kon­traktu. Nie­stety rów­nie czę­sto Zama­wia­jący nie pre­cy­zuje lub pre­cy­zuje bar­dzo nie­sta­ran­nie co należy rozu­mieć pod poję­ciem „początku” i „końca” Kon­traktu. A ma to spore zna­cze­nie, bo warian­tów zna­cze­nia wymie­nio­nych pojęć może być kilka. Weźmy na ten przy­kład Przed­sta­wi­ciela Wyko­nawcy, o któ­rym mowa w klau­zuli 1.1.2.5 i klau­zuli 4.3 WK FIDIC. W ory­gi­nal­nych pro­ce­du­rach FIDIC (tj. Warun­kach Ogól­nych) Przed­sta­wi­ciel Wyko­nawcy albo jest wyzna­czony w Kontr­ak­cie, albo wyzna­czony przez Wyko­nawcę po jego pod­pi­sa­niu. Jeśli nie jest wyzna­czony w Kontr­ak­cie, to klau­zula 4.3 wymaga aby był zgło­szony Zama­wia­ją­cemu przed Datą Roz­po­czę­cia. A Datę Roz­po­czę­cia według zało­żeń auto­rów pro­ce­dur FIDIC wyzna­cza Inży­nier nie póź­niej niż w ter­mi­nie 42 dni od otrzy­ma­nia przez Wyko­nawcę Listu Zatwier­dza­ją­cego (tj. doku­mentu potwier­dza­ją­cego przy­ję­cie przez Zama­wia­ją­cego oferty Wykonawcy).

Oczy­wi­ście w warun­kach kra­jo­wych inwe­sty­cji ory­gi­nalne roz­wią­za­nia są naj­czę­ściej prze­mo­de­lo­wane (a w zasa­dzie prze­wró­cone nie wie­dzieć czemu do góry nogami), nie mniej jed­nak już pobieżna ana­liza posta­no­wień pier­wo­wzoru poka­zuje, że Przed­sta­wi­ciel Wyko­nawcy nie musi być zaan­ga­żo­wany od „początku” Kon­traktu. Ponadto owym „począt­kiem” może być zarówno pod­pi­sa­nie Aktu Umowy, wyzna­cze­nie Daty Roz­po­czę­cia lub inne zda­rze­nie (np. akcep­ta­cja Przed­sta­wi­ciela Wyko­nawcy przez Zamawiającego).

 

Nie lepiej przed­sta­wia się próba uchwy­ce­nia „końca” Kon­traktu. Bo kiedy Kon­trakt się „koń­czy”? Z chwilą w któ­rej Zama­wia­jący przej­muje Roboty do użyt­ko­wa­nia (tj. z datą stwier­dzoną przez Inży­niera Kon­traktu w Świa­dec­twie Prze­ję­cia)? Z datą wyda­nia Świa­dec­twa Prze­ję­cia przez Inży­niera? Ale prze­cież po prze­ję­ciu mamy Okres zgła­sza­nia wad, nie­jed­no­krot­nie Próby Eks­plo­ata­cyjne, roz­li­cze­nie Kon­traktu, a na koniec Świa­dec­two Wyko­na­nia. Po Świa­dec­twie Wyko­na­nia jest jesz­cze wnio­sek o osta­teczne Świa­dec­two Płat­no­ści. Nadto klau­zula 11.10 Warun­ków Kon­trak­to­wych prze­wi­duje, że po wyda­niu przez Inży­niera Kon­traktu Świa­dec­twa Wyko­na­nia Kon­trakt pozo­staje w mocy w zakre­sie nie­wy­peł­nio­nych zobo­wią­zań stron (o ile takie jesz­cze są). Co prawda w prak­tyce po wyda­niu przez Inży­niera Świa­dec­twa Prze­ję­cia Per­so­nel Wyko­nawcy „zabiera zabawki” i prze­nosi się na inną budowę, nie mniej jed­nak z for­mal­nego punktu widze­nia Kon­traktu nie jest zakoń­czony. Dużo zależy rów­nież od tego w jakim sta­nie budowy Inży­nier wydaje Świa­dec­two Prze­ję­cia (bywa, że do zakoń­cze­nia pozo­staje jesz­cze sporo prac). W każ­dym razie nie wia­domo do końca gdzie ten „koniec” Kontraktu.

 

Warto zatem aby Zama­wia­jący jed­no­znacz­nie defi­nio­wali co rozu­mieją pod poję­ciem „początku” i „końca” Kon­traktu. W przed zde­fi­nio­wa­niem tych pojęć dobrze się zasta­no­wili czy tak zde­fi­nio­wane kry­te­rium oceny ofert jest racjonalne.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>