Nieprzewidywalne warunki fizyczne

Zarówno w Żół­tej jak i Czer­wo­nej Książce FIDIC wystę­puje defi­ni­cja poję­cia „Nie­prze­wi­dy­walne”.
Rysunek1Zgod­nie z klau­zulą 1.1.6.8 „Nie­prze­wi­dy­walne” ozna­cza nie dające się w racjo­nalny spo­sób prze­wi­dzieć przez doświad­czo­nego Wyko­nawce przed dniem zło­że­nia Oferty”. Ter­min „Nie­prze­wi­dy­walne” wyko­rzy­stany jest w Warun­kach Kon­traktu w nastę­pu­ją­cych kontekstach:

1) Nie­prze­wi­dy­walny Koszt (klau­zula 4.6)
2) Nie­prze­wi­dy­walne warunki fizyczne (klau­zula 4.12)
3) Nie­prze­wi­dy­walne braki moż­li­wo­ści zatrud­nie­nia per­so­nelu lub dostęp­no­ści Dóbr, spo­wo­do­wane przez epi­de­mię lub dzia­ła­nia rzą­dowe (klau­zula 8.4)
4) Nie­prze­wi­dy­walne dzia­ła­nie sł natury (klau­zula 17.3)

Naj­więk­sze zna­cze­nie z punktu widze­nia Wyko­nawcy ma klau­zula 4.12, bowiem zgod­nie z jej posta­no­wie­niami upraw­nie­nie do rosz­cze­nia (ter­mi­no­wego i finan­so­wego) powstaje wyłącz­nie wtedy kiedy warunki fizyczne można uznać za Nie­prze­wi­dy­walne. W pozo­sta­łym zakre­sie, zgod­nie z klau­zulą 4.10 „Będzie się uwa­żało, że w gra­ni­cach wyko­nal­no­ści, z uwzględ­nie­niem kosztu i czasu Wyko­nawca uzy­skał wszyst­kie konieczne infor­ma­cje odno­szące się do ryzyka, koniecz­nych rezerw, oraz innych oko­licz­no­ści, które mogą wpły­wać na Ofertę lub na Roboty”. Klau­zula 4.10 wymie­nia także dalej wyraź­nie kwe­stie warun­ków pod­po­wierzch­nio­wych i hydro­ge­olo­gicz­nych Terenu Budowy.

Zatem Wyko­nawca, który chce powo­łać się na odmienne od zakła­da­nych warunki pod­po­wierzch­niowe musi wyka­zać, że są one „Nie­prze­wi­dy­walne” w rozu­mie­niu Warun­ków Kon­trak­to­wych FIDIC (klau­zuli 1.1.6.8 i klau­zuli 4.12).

Należy oczy­wi­ście pod­kre­ślić, że Warunki Kon­trak­towe FIDIC w postaci czy­stej (nie­zmie­nio­nej) wystę­pują w obro­cie nie­zwy­kle rzadko. Dla­tego powyż­sze posta­no­wie­nia należy uzu­peł­nić o moż­liwe zmiany czy uzu­peł­nie­nia doko­nane przez Strony w Kontr­ak­cie. Z reguły kwe­stia spro­wa­dza się do tego po czy­jej stro­nie leży opra­co­wa­nie badań grun­to­wych i czy bada­nia te zostały wyko­nane popraw­nie. Ponie­waż bada­nia wyko­nuje się przed eta­pem pro­jek­to­wa­nia w Żół­tej Książce z reguły bada­nia wyko­nuje lub aktu­ali­zuje Wyko­nawca, w Czer­wo­nej Książce bada­nia dostar­czane są razem z doku­men­ta­cją pro­jek­tową przez Zama­wia­ją­cego. Nie mniej jed­nak o ile wymie­nione klau­zule FIDIC nie zostały zmie­nione lub uzu­peł­nione o dodat­kowe posta­no­wie­nia, funk­cjo­nują one nie­za­leż­nie od tego czyim obo­wiąz­kiem było wykonanie/zaktualizowanie badań. Mogą się zatem zda­rzyć takie sytu­acje w któ­rych mimo popraw­no­ści wyko­na­nych badań i odmien­nych (w rze­czy­wi­sto­ści) warun­ków grun­to­wych nie będzie ich można zakwa­li­fi­ko­wać jako „Nie­prze­wi­dy­walne”. Z dru­giej strony stwier­dze­nie, że bada­nia zostały wyko­nane nie­po­praw­nie przez Zama­wia­ją­cego (i mimo braku wyraź­nego w Kontr­ak­cie obo­wiązku aktualizacji/weryfikacji tych badań) nie będzie też auto­ma­tycz­nie prze­są­dzało o wystą­pie­niu warun­ków „Nie­prze­wi­dy­wal­nych”. Tak jak w wielu innych przy­pad­kach, należy to oce­niać indywidualnie.

Warto jesz­cze wspo­mnieć, że klau­zula 4.12 zawiera także kon­trak­tową defi­ni­cję warun­ków fizycz­nych. Wyłą­czone są z niej warunki „kli­ma­tyczne” (znowu to nie­szczę­sne, dosłowne tłu­ma­cze­nie – prze­cież cho­dzi raczej o warunki „pogo­dowe”). Oczy­wi­ście nie jest tak, że auto­rzy FIDIC nie pomy­śleli co będzie w przy­padku w któ­rym i one okażą się odmienne od takich jakie można racjo­nal­nie zakła­dać. Kwe­stie zwią­zane z „kli­ma­tem” regu­luje jed­nakże klau­zula 8.4 Warun­ków Kon­traktu. W przy­padku gdy warunki te okażą się „wyjąt­kowo nie­po­myślne” (excep­tio­nally adverse) Wyko­nawca może żądać prze­dłu­że­nia Czasu na Ukoń­cze­nie (Wyko­na­nie). Zatem nie ma tu zasto­so­wa­nia defi­ni­cja „Nie­prze­wi­dy­wal­nych” z klau­zuli 1.1.6.8. Ponadto Wyko­nawca może w takim przy­padku doma­gać się jedy­nie prze­dłu­że­nia ter­mi­no­wego (bez kon­se­kwen­cji finan­so­wych). Wynika to wprost z klau­zuli 8.4, która o finan­sach nic nie mówi.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>