Klauzula 20.1 orzecznictwo

Uzu­peł­nia­jąc roz­wa­ża­nia doty­czące cha­rak­teru ter­minu 28 dni na powia­do­mie­nie o rosz­cze­niu 2015-04-15 (54)przed­sta­wiam jesz­cze jeden wyrok, w któ­rym sąd uznał że upływ wymie­nio­nego ter­minu powo­duje wyga­śnię­cie rosz­cze­nia Wykonawcy:

„Nie umknął uwa­dze Sądu także fakt, że powód nie zgła­szał rosz­czeń na pod­sta­wie klau­zuli nr (…) Warun­ków Kon­traktu (…). Oko­licz­ność ta nie była zresztą kwe­stio­no­wana. Tym samym, z mocy tej klau­zuli, powód utra­cił prawo do ich sku­tecz­nego docho­dze­nia. Jak sta­nowi bowiem przy­wo­łany zapis klau­zuli nr (…) Warun­ków Kon­traktu (…): „Jeżeli Wyko­nawca uważa się za upraw­nio­nego do prze­dłu­że­nia Czasu na Ukoń­cze­nie, czy też do dodat­ko­wej zapłaty na mocy jakiej­kol­wiek klau­zuli niniej­szych Warun­ków lub na innej pod­sta­wie zwią­za­nej z Kon­trak­tem, to winien on powia­do­mić o tym Inży­niera, opi­su­jąc wyda­rze­nie lub oko­licz­ność dające pod­stawę do takiego roszczenia.

 

Powia­do­mie­nie winno być przed­sta­wione tak szybko, jak tylko jest to wyko­nalne, i nie póź­niej, niż w ciągu 28 dni od dnia, w któ­rym Wyko­nawca dowie­dział się lub powi­nien się dowie­dzieć o danym zda­rze­niu lub oko­licz­no­ściach. Jeżeli Wyko­nawca nie zgłosi rosz­cze­nia w ter­mi­nie 28 dni, to Czas na Ukoń­cze­nie nie zosta­nie prze­dłu­żony, Wyko­nawca nie będzie upraw­niony do dodat­ko­wej zapłaty, a zama­wia­jący będzie zwol­niony z wszel­kiej odpo­wie­dzial­no­ści z tytułu rosz­cze­nia (…)”. W tym miej­scu Sąd Okrę­gowy podziela w pełni sta­no­wi­sko wyra­żone w uchwale składu sied­miu sędziów Sądu Naj­wyż­szego z dnia 19 maja 1969 r. (III CZP 5/68) i mają­cej moc zasady praw­nej, zgod­nie z którą: „Ist­nieją, obok ter­minu przedaw­nie­nia ure­gu­lo­wa­nego w tytule VI księgi pierw­szej k.c. jesz­cze innego rodzaju ter­miny do docho­dze­nia rosz­czeń, z któ­rych upły­wem powstają skutki odmienne i surow­sze od skut­ków prze­wi­dzia­nych w prze­pi­sach o przedaw­nie­niu, które zatem nie mogą być zali­czone do ter­mi­nów przedaw­nie­nia (…). Cechą „cha­rak­te­ry­styczną” tych ter­mi­nów jest wyga­śnię­cie rosz­czeń po ich upły­wie” (Lex nr 1026). Nad­mie­nić należy, iż powód już co naj­mniej na pół roku przed wysta­wie­niem fak­tur nr (…) z dnia 28 grud­nia 2015 r., posia­dał wie­dzę na temat wyso­ko­ści opłat zwią­za­nych z zaję­ciem pasa dro­go­wego, dys­po­no­wał bowiem sto­sow­nymi decy­zjami w tym przed­mio­cie, z któ­rych wyni­kał obo­wią­zek ponie­sie­nia opłat oraz ich wyso­kość. Jeżeli cho­dzi o zaję­cie pasa dro­go­wego w związku z reali­za­cją umowy z dnia 7 sierp­nia 2013 r., to powód znał wyso­kość czę­ści opłat już w paź­dzier­niku 2013 r. Powód był także w dys­po­zy­cji fak­tury za opra­co­wa­nie pro­jektu tym­cza­so­wej orga­ni­za­cji ruchu dro­go­wego. Mimo to nie zgło­sił on rosz­czeń z powyż­szego tytułu w try­bie klau­zuli nr(…)Warun­ków Kon­traktu. W rezul­ta­cie nale­żało przy­jąć, że rosz­cze­nia powoda objęte pozwem w niniej­szej spra­wie wyga­sły na sku­tek bez­sku­tecz­nego upływu ter­minu, o któ­rym mowa w klau­zuli nr (…) Warun­ków Kon­traktu ( (…)).”

 

Wyrok Sądu Okrę­go­wego w Toru­niu z dnia 12 paź­dzier­nika 2016 r., Sygn. akt VI GC 99/16


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>