Tłumaczenie FIDIC na język polski cz. 1

Obie­ca­łem swego czasu, że w osob­nym wpi­sie poru­szę kwe­stię tłu­ma­cze­nia ory­gi­nal­nej wer­sji ksią­żek FIDIC na język pol­ski. Online language translationPonie­waż jed­nak omó­wie­nie całego tematu w jed­nym wpi­sie jest nie­wy­ko­nalne, zde­cy­do­wa­łem o podziale zagad­nie­nia na czę­ści. Dziś cześć pierw­sza poświę­cona klau­zuli 8.1 Warun­ków Kon­tak­to­wych YELLOW I RED BOOK.

 

Zgod­nie z klau­zulą 8.1 Żół­tej Książki „Wyko­nawca roz­pocz­nie wyko­ny­wa­nie Robót skoro tylko będzie to wyko­nalne po Dacie Roz­po­czę­cia, a następ­nie będzie wyko­ny­wał Roboty z nale­ży­tym pośpie­chem i bez opóźnień”.

Tłu­ma­cze­nie WK FIDIC na język polski

 

Nasuwa się tu od razu wąt­pli­wość. Jak to? Wyko­nawca ma roz­po­cząć wyko­ny­wa­nie robót nie­zwłocz­nie po Dacie Roz­po­czę­cia? A co z pro­jek­to­wa­niem? Tłu­macz zapo­mniał. Poważ­nie. Ory­gi­nalna treść klau­zuli 8.1 brzmi bowiem:

 

„The Con­trac­tor shall com­mence the design and exe­cu­tion of the Works as soon as is reaso­na­bly prac­ti­ca­ble afther the Com­men­ce­ment Date, and shall then pro­ceed with the Works with due expe­di­tion and without delay.”

 

Tłu­ma­cze­nie jest takie, jakby ktoś je sko­pio­wał z Czer­wo­nej Książki, w któ­rej oczy­wi­ście nie ma mowy o projektowaniu:

 

The Con­trac­tor shall com­mence the exe­cu­tion of the Works as soon as is reaso­na­bly prac­ti­ca­ble after the Com­men­ce­ment Date, and shall then pro­ceed with the Works with due expe­di­tion and without delay.

 

Jak mawiał kla­syk „to już nie jest błąd, tylko wielbłąd”!


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>