Zmiany FIDIC na niekorzyść Wykonawcy

Zosta­łem nie­dawno popro­szony o ana­lizę Szcze­gól­nych Warun­ków Kon­trak­tów FIDIC pod kątem zmian wpro­wa­dzo­nych na nie­ko­rzyść Wyko­nawcy. Kon­trakt doty­czył dużej inwe­sty­cji linio­wej, 2015-04-15 (57)pro­wa­dzo­nej przez jed­nego z naj­więk­szych zama­wia­ją­cych na rynku publicz­nym (Zółty FIDIC). Efekt tej pracy mocno mnie zasko­czył. Zmiany FIDIC na nie­ko­rzyść Wyko­nawcy są znaczne. Oto lista: 

1) Zmiana defi­ni­cji „Kosztu” na nie­ko­rzyść Wyko­nawcy. (Subkl. 1.1.4.3 WK).

 

2) Znaczne ogra­ni­cze­nia w zakre­sie Cesji według Sub­klau­zuli 1.7 WK.

 

3) Ogra­ni­cze­nie odpo­wie­dzial­no­ści Zama­wia­ją­cego za błędy w Wyma­ga­niach Zama­wia­ją­cego (np. usu­nię­cie zysku dla Wykonawcy).

 

4) Znaczne (nie­po­trzebne) roz­sze­rze­nie zakresu praw autor­skich do doku­men­tów opra­co­wa­nych przez Wyko­nawcę (Subkl. 1.10 WK).

 

5) Ogra­ni­cza­nie doku­men­tów nie­zbęd­nych do pro­wa­dze­nia robót które winień uzy­skać Zama­wia­jący zgod­nie z ory­gi­nalną tre­ścią WK (Subkl. 1.13).

 

6) Usu­wa­nie Sub­klau­zuli 2.2 według któ­rej Zama­wia­jący winien udzie­lić Wyko­nawcy pomocy przy uzy­ska­niu pozwo­leń, licen­cji i zatwier­dzeń nie­zbęd­nych do wyko­na­nia Robót.

 

7) Ogra­ni­cza­nie roli Inży­niera Kon­traktu do Przed­sta­wi­ciela Zama­wia­ją­cego (np. przez zobo­wią­za­nie Inży­niera do skła­da­nia rosz­czeń w imie­niu Zamawiającego).

 

8) Ogra­ni­cza­nie samo­dziel­no­ści Inży­niera Kon­traktu w podej­mo­wa­niu czyn­no­ści, do któ­rych ten jest upraw­niony zgod­nie z ory­gi­nalną tre­ścią WK FIDIC (np. roz­pa­try­wa­nie rosz­czeń Wyko­nawcy, prawo do pole­ca­nia zmian, prawo do zawie­sze­nia robót). W szcze­gól­no­ści prawo do roz­pa­try­wa­nia rosz­czeń Wyko­nawcy i podej­mo­wa­nia wią­żą­cych dla Stron Kon­traktu okre­śleń (usta­leń) jest zbu­rze­niem pod­sta­wo­wej zasady WK FIDIC, w któ­rej Inży­nier Kon­traktu jest pod­mio­tem wią­żąco roz­strzy­ga­ją­cym spory kontraktowe.

 

9) Zmiana cha­rak­teru ogra­ni­czeń IK, tj. czyn­no­ści na które IK powi­nien uzy­skać zgodę Zama­wia­ją­cego (według ory­gi­nal­nych zapi­sów kata­log ogra­ni­czeń wpro­wa­dzony przy pod­pi­sa­niu Aktu Umowy jest kata­lo­giem zamknię­tym, tj. Zama­wia­jący zobo­wią­zuje się w Kontr­ak­cie że nie będzie wpro­wa­dzał dal­szych ogra­ni­czeń Inży­nie­rowi w trak­cie reali­za­cji Kon­traktu; Zama­wia­jący czę­sto usu­wają to zobo­wią­za­nie z Warun­ków Kon­traktu mody­fi­ku­jąc w ten spo­sób posta­no­wie­nia oryginalne).

 

10) Roz­bu­dowa kata­logu posta­no­wień umów pod­wy­ko­naw­czych na które Zama­wia­jący nie wyrazi zgody (na korzyść pod­wy­ko­naw­ców). Rodzi to coraz więk­szy roz­dź­więk pomię­dzy pozy­cją Gene­ral­nego Wyko­nawcy (co do któ­rego posta­no­wie­nia kon­tak­towe są w wielu miej­scach nie­ko­rzystne) a Podwykonawcami.

 

11) Usu­wa­nie wielu ory­gi­nal­nych posta­no­wień, w któ­rych Wyko­nawca może zło­żyć rosz­cze­nie finan­sowe Zama­wia­ją­cemu (np. przy wpro­wa­dze­niu na Teren Budowy pod­mio­tów przez Zama­wia­ją­cego lub wła­dze publiczne – Sub­klau­zula 4.6, przy pole­ca­niu dodat­ko­wych lub zmie­nio­nych prób – Sub­klau­zula 7.4, przy roz­po­czę­ciu użyt­ko­wa­nia jakiej­kol­wiek czę­ści Robót przez Zama­wia­ją­cego bez uzgod­nie­nia – Sub­klau­zula 10.2, przy braku moż­li­wo­ści prze­pro­wa­dze­nia Prób Koń­co­wych z przy­czyn leżą­cych po stro­nie Zama­wia­ją­cego, przy pole­ce­niu zmiany wyda­nym przez Inży­niera – Sub­klau­zula 13.3, przy wystą­pie­niu oko­licz­no­ści sta­no­wią­cych ryzyko Zama­wia­ją­cego – Sub­klau­zula 17.4).

 

12) Usu­wa­nie odpo­wie­dzial­no­ści Zama­wia­ją­cego za „ele­menty odnie­sie­nia” tj. infor­ma­cje i doku­menty nie­zbędne dla pra­wi­dło­wego wyty­cze­nia Robót (Sub­klau­zula 4.7) lub za prze­ka­zane dane o placu budowy (Sub­klau­zula 4.10).

 

13) Roz­bu­do­wa­nie obo­wiąz­ków spra­woz­daw­czych Wyko­nawcy (w ory­gi­nal­nej tre­ści klau­zuli 4.21 Wyko­nawca składa raporty co mie­siąc, Zama­wia­jący czę­sto wyma­gają znacz­nie częst­szego rapor­to­wa­nia, nawet w uję­ciu dziennym).

 

14) Usu­wa­nie z Żół­tej Książki etapu bada­nia Wyma­gań Zama­wia­ją­cego i moż­li­wo­ści skła­da­nia rosz­czeń na tym eta­pie (Sub­klau­zula 5.1).

 

15) Inge­ren­cja w nor­malne godziny pracy okre­ślone w Sub­klau­zuli 6.5 (wydłu­ża­nie nor­mal­nego czasu pracy).

 

16) Skra­ca­nie ory­gi­nal­nych ter­mi­nów na czyn­no­ści Wyko­nawcy (np. na spo­rzą­dze­nie Pro­gramu, roz­po­czę­cie Robót, ter­mi­nów na przed­ło­że­nie roz­li­cze­nia koń­co­wego), a pozo­sta­wia­nie (lub wydłu­ża­nie) ory­gi­nal­nych ter­mi­nów na czyn­no­ści Zama­wia­ją­cego lub Inży­niera (np. ter­min na wyda­nie Świa­dec­twa Płat­no­ści, Świa­dec­twa Przejęcia).

 

17) Znaczne roz­bu­do­wa­nie infor­ma­cji jakie winny się zna­leźć w doku­men­tach pla­no­wa­nia i reali­za­cji Kon­traktu (tj. Rapor­tach Wyko­nawcy, Pla­nie zapew­nie­nia jako­ści, Pro­gra­mie Robót).

 

18) Ogra­ni­cza­nie kata­logu przy­pad­ków, w któ­rych Wyko­nawca może zgła­szać rosz­cze­nia (Sub­klau­zula 8.4) np. w powodu braku moż­li­wość zatrud­nie­nia per­so­nelu lub dostęp­no­ści Dóbr spo­wo­do­wany przez „dzia­ła­nia rzą­dowe”; z powodu nie­sprzy­ja­ją­cych warun­ków atmosferycznych.

 

19) Wpro­wa­dza­nie dodat­ko­wych obostrzeń warun­ku­ją­cych prze­dłu­że­nie Czasu na Ukoń­cze­nie (np. wyłącz­nie z góry przy­czyn zależ­nych od Wykonawcy).

 

20) Wpro­wa­dza­nie sze­ro­kiego kata­logu wyso­kich kar umownych.

 

21) Zmiana warun­ków wyda­nia Świa­dec­twa Prze­ję­cia (w ory­gi­nal­nej tre­ści roboty winny być ukoń­czone „zasad­ni­czo” nie­za­leż­nie od prac zale­głych, które nie mają wpływu na moż­li­wość użyt­ko­wa­nia Robót zgod­nie z ich prze­zna­cze­niem; Zama­wia­jący czę­sto obostrzają te warunki).

 

22) Wpro­wa­dza­nie sztyw­nych, rażąco krót­kich ter­mi­nów na usu­nię­cie wad (czę­sto pod rygo­rem wyso­kich kar umownych).

 

23) Zatrzy­my­wa­nie peł­nego wyna­gro­dze­nia należ­nego za dany okres roz­li­cze­niowy z powodu braku czę­ści doku­men­tów doty­czą­cych zapłaty należ­no­ści Podwykonawcom.

 

24) Ogra­ni­cza­nie odpo­wie­dzial­no­ści Zama­wia­ją­cego za opóź­nione płat­no­ści (Sub­klau­zula 14.8).

 

25) Usu­wa­nie lub znaczne ogra­ni­cze­nia upraw­nień Wyko­nawcy do zawie­sze­nia pracy (Sub­klau­zula 16.1) i odstą­pie­nia od Kon­traktu (Sub­klau­zula 16.2).

 

26) Usu­wa­nie posta­no­wień doty­czą­cych mak­sy­mal­nej kwoty odpo­wie­dzial­no­ści Wyko­nawcy wobec Zama­wia­ją­cego (Sub­klau­zula 17.6).

 

27) Inge­ren­cja w pro­ce­durę i roz­pa­try­wa­nie rosz­czeń okre­ślona w Sub­klau­zuli 20.1 ogra­ni­cza­jąca upraw­nie­nia Wyko­nawcy i Inży­niera lub zobo­wią­za­nia Zamawiającego.

 

28) Usu­wa­nie etapu roz­jem­stwa w spo­rze oraz polu­bow­nego roz­strzy­ga­nia spo­rów (Arbitrażu).

 

Oczy­wi­stym jest, że zama­wia­jący na rynku zamó­wień publicz­nych wpro­wa­dzają wiele roz­wią­zań naru­sza­ją­cych rów­no­wagę stron, zamie­rzoną przez auto­rów WK FIDIC w ory­gi­nal­nej książce. Jed­nak zesta­wie­nie wszyst­kich zmian, na kon­kret­nym przy­kła­dzie robi wrażenie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>