Urządzenia i Materiały na Terenie Budowy są własnością Zamawiającego

Czyje są Mate­riały i Urzą­dze­nia które Wyko­nawca dostar­czył na Teren Budowy w ramach DSC_0009Kon­traktu opar­tego o pro­ce­dury FIDIC? Wyda­wa­łoby się, że to wła­sność Wyko­nawcy, przy­naj­mniej dopóty, dopóki Zama­wia­jący za nie nie zapłaci. Nic bar­dziej myl­nego Zgod­nie z klau­zulą 7.7 Warun­ków Kon­trak­to­wych w ich ory­gi­nal­nym brzmie­niu Zama­wia­jący staje się wła­ści­cie­lem dostar­czo­nych przez Wyko­nawce Mate­ria­łów i Urzą­dzeń na Teren Budowy z chwilą gdy zostaną one dostar­czone na Teren Budowy lub z chwilą gdy Wyko­nawca nabę­dzie prawo do zapłaty za nie (w zależ­no­ści od tego które ze zda­rzeń nastąpi wcześniej).Zatem to co Wyko­nawca przy­wie­zie na Teren Budowy staje się wła­sno­ścią Zama­wia­ją­cego.

Jeśli Strony umó­wiły się, że Zama­wia­jący zapłaci za część Mate­ria­łów lub Urzą­dzeń wcze­śniej to Zama­wia­jący staje się ich wła­ści­cie­lem jesz­cze zanim tra­fią one na Teren Budowy. Cie­kawe pyta­nia poja­wia się jeśli przy­wie­zione na Teren Budowy Mate­riały lub Urzą­dze­nia są nie­zgodne z Kon­trak­tem? Czy wtedy Zama­wia­jący rów­nież staje się ich wła­ści­cie­lem? Prze­ana­li­zujmy kon­trak­tową defi­ni­cję Mate­ria­łów (klau­zula 1.1.5.3) i Urzą­dzeń (klau­zula 1.1.5.5). Mate­riały to przed­mioty wszel­kiego rodzaju, które Wyko­nawca ma dostar­czyć na mocy Kon­traktu, z wyjąt­kiem Urzą­dzeń, prze­zna­czone do utwo­rze­nia lub two­rzące część Robót Sta­łych. Urzą­dze­nia to apa­raty, maszyny oraz środki trans­portu, prze­zna­czone do utwo­rze­nia lub two­rzące część Robót Sta­łych. Roboty Stałe to roboty stałe (wierne tłu­ma­cze­nie z ory­gi­nału), które wyko­nawca ma wyko­nać na mocy Kon­traktu. Po ana­li­zie można dojść do wnio­sku, że zarówno Mate­riały jak i Urzą­dze­nia mają być zgodne z Kon­trak­tem. Wydaje się zatem, że jeśli Wyko­nawca dostar­czy na budowę mate­riały lub urzą­dze­nia nie­zgodne z Kon­trak­tem to nie stają się one wła­sno­ścią Zama­wia­ją­cego, a Wyko­nawca (lub inny pod­miot) pozo­staje ich wła­ści­cie­lem, nie­za­leż­nie od tego że dostar­czył je na Teren Budowy.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>